Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Wetswijziging appartementsrecht aangenomen!

Na de Tweede Kamer (in februari) ging op 23 mei jl. ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK).

De nieuwe regels worden vanaf januari 2018 van kracht.

Kort gezegd komt de aanpassing op het volgende neer:
• De jaarlijkse reservering bedraagt tenminste het bedrag dat door de vergadering is vastgesteld ter uitvoering van een door de vergadering vastgesteld MJOP van ten hoogste 5 jaar oud en dat betrekking heeft op een periode van tenminste 10 jaar.

• Of  tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw voor woongebouwen en voor gebouwen met gedeeltelijk wonen.

• Voor VvE’s die op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet jaarlijks t.b.v een reservefonds reserveren, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.

• Tenzij het reglement anders bepaalt, is de VvE bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan. Dat geldt ook voor niet woongebouwen. De geldlening kan alleen op de gemeenschappelijke delen en zaken betrekking hebben.

• Bij overdracht van een appartementsrecht wordt de verkoper/vervreemder uit zijn verplichtingen m.b.t die geldlening ontslagen, mits hij de verkrijger daarvan opgave heeft gedaan.

• Bij overdracht moet de notaris ook opgave doen van de geldlening.